EBC

Eurode Business Center (EBC)

Een ander highlight binnen grensoverschrijdende economische structuurversterking in Eurode, is het gemeenschappelijke bedrijfsverzamelgebouw, het Eurode Business Center (EBC).

In 1997 werd in het kader van de samenwerking binnen Eurode het idee geboren, een grensoverschrijdend gebouw te realiseren waarin allerlei bedrijven als aanvulling op het TPH zouden kunnen worden ondergebracht. Door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Nederlandse “N.V. Industriebank LIOF” en de “Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer”(AGIT) werd dit idee in nauwe samenwerking met de gemeenten Kerkrade en Herzogenrath, tot in detail uitgewerkt.

De meerwaarde van een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw diende een bijdrage te zijn aan de grensoverschrijdende, economische ontwikkeling en de mogelijkheid tot aaneenschakeling van netwerken in beide landen.

Er van uitgaande, dat er al diverse bedrijfsverzamelgebouwen en technologieparken aan weerszijde van de staatsgrens waren, diende een nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouw geen concurrerende positie in te nemen. Daarom werden als thema’s de ‘grensoverschrijdende dienstverlening’ en ‘innovatieve ontwikkelingen’ gekozen. Een concentratie van dergelijke activiteiten bood de mogelijkheid een pilotproject te realiseren met als doel uiteindelijke aanpassing en harmonisering van Nederlandse en Duitse rechtssystemen. Voorwaarde daarbij was wèl, dat dit gebouw exact op de staatgrens moest worden gebouwd.

Het EBC diende zich te richten op de volgende doelgroepen:

* Algemene dienstverlening, zoals: uitzendbureaus, advocatenpraktijken, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs,PR- en marketingbedrijven, instellingen ter promotie van lokale en regionale cultuur, plaatselijke recreatie en toerisme, makelaars en onroerendgoed-ondernemingen;

* Specifieke dienstverlening, zoals: grensoverschrijdende multimediafirma’s en(tele)communicatiebedrijven, technologietransfervoorzieningen in aanvulling op bestaande high-tech-innovatiecentra, grensoverschrijdende dienstverleners op het gebied van gezondheidszorg.

In 1997 werd in het kader van de samenwerking binnen Eurode het idee geboren, een grensoverschrijdend gebouw te realiseren waarin allerlei bedrijven als aanvulling op het TPH zouden kunnen worden ondergebracht. Door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Nederlandse “N.V. Industriebank LIOF” en de “Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer”(AGIT) werd dit idee in nauwe samenwerking met de gemeenten Kerkrade en Herzogenrath, tot in detail uitgewerkt.

De meerwaarde van een dergelijk bedrijfsverzamelgebouw diende een bijdrage te zijn aan de grensoverschrijdende, economische ontwikkeling en de mogelijkheid tot aaneenschakeling van netwerken in beide landen.

Er van uitgaande, dat er al diverse bedrijfsverzamelgebouwen en technologieparken aan weerszijde van de staatsgrens waren, diende een nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouw geen concurrerende positie in te nemen. Daarom werden als thema’s de ‘grensoverschrijdende dienstverlening’ en ‘innovatieve ontwikkelingen’ gekozen. Een concentratie van dergelijke activiteiten bood de mogelijkheid een pilotproject te realiseren met als doel uiteindelijke aanpassing en harmonisering van Nederlandse en Duitse rechtssystemen. Voorwaarde daarbij was wèl, dat dit gebouw exact op de staatgrens moest worden gebouwd.

Het EBC diende zich te richten op de volgende doelgroepen:

* Algemene dienstverlening, zoals: uitzendbureaus, advocatenpraktijken, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs,PR- en marketingbedrijven, instellingen ter promotie van lokale en regionale cultuur, plaatselijke recreatie en toerisme, makelaars en onroerendgoed-ondernemingen;

* Specifieke dienstverlening, zoals: grensoverschrijdende multimediafirma’s en(tele)communicatiebedrijven, technologietransfervoorzieningen in aanvulling op bestaande high-tech-innovatiecentra, grensoverschrijdende dienstverleners op het gebied van gezondheidszorg.

Eurode Business Center (EBC)
Eurode Business Center (EBC)

Een verdere belangrijke voorwaarde voor de locatie van het EBC was, dat aan beide zijden van de grens op geringe afstand stedelijke concentratiegebieden met ca. 50.000 inwoners aanwezig zouden zijn. In dat kader is Eurode als binationale stad met ca. 100.000 inwoners, uniek in West-Europa, met duidelijke in en met elkaar vervlochten relationele en functionele verbindingen. Voorbeelden hier van zijn de infrastructuur, de arbeidsmarkt, woongebieden, grensoverschrijdende plaatselijke recreatie, enz.. Zowel op sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch als ook op ruimtelijke ordenings- en stedenbouwkundig gebied kan van nauwe vervlechting en intensieve verbindingen gesproken worden.

Andere locatievoorwaarden waren bereikbaarheid, voorhanden zijnde telecommunicatienetwerken, parkeervoorzieningen en de mogelijkheid voor een grensoverschrijdend gebouw met markante uitstraling.

Als locatie binnen Eurode lag een plek in de buurt van de Nieuwstraat/Neustraβe om hierboven nader omschreven redenen, voor de hand. Uiteindelijk werd het gebouw met een commercieel oppervlak van 3.630 m² op 5 juni 2001 door de toenmalige ministerpresidenten Wim Kok, van Nederland en Wolfgang Clement van Noordrijnland-Westfalen, geopend. Met een bezettingsgraad van bijna 100% zijn in het EBC momenteel zo’n 70 bedrijven en organisaties gevestigd (anno 2011). Het EBC heeft zich inmiddels ontwikkeld tot Euregionaal deskundigheidscentrum voor landenoverschrijdende economische activiteiten, waarbij de voordelen van bi-nationaliteit kunnen worden benut. Zo hebben de bedrijven de mogelijkheid zich aan de Duitse kant te vestigen en een Duitse ondernemingsvorm, zoals die van een GmbH, te kiezen. Of men vestigt zich aan de Nederlandse kant en kiest een Nederlandse rechtsvorm, bijvoorbeeld een Nederlandse BV. Sommige bedrijven hebben aan beide kanten ruimten gehuurd en zijn op deze manier twee rechtspersonen geworden. Zo kunnen zij, juist omdat er tussen Duitsland en Nederland aanzienlijke verschillen bestaan ten aanzien van arbeidsrecht, belastingrecht, sociale wetgeving enz., doelgericht gebruik maken van betreffende voordelen van een land.

Alleen de verhuizing binnen het gebouw van het ene land naar het andere, was helaas enig tijd niet probleemloos mogelijk, juist vanwege het het feit dat het territorialiteitsbeginsel door o.a. de onderscheidene belastingdiensten strikt werd en wordt gehanteerd.

Dit is voor Eurode aanleiding geweest zich in te spannen om in het EBC de keuzevrijheid voor belastingrecht te realiseren. Maar zoals altijd bij pogingen om belemmeringen die door de nationale wetssystemen worden opgeworpen, weg te nemen, was lange adem en standvastigheid geboden.

Uiteindelijk is met ingang van 1 mei 2008 de “Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied” in werking getreden (Tr.blad 2007, nr. 108)en op het EBC van toepassing.

Dit “Derde Belastingprotocol” maakt het voor de in het EBC gevestigde bedrijven mogelijk, het voornaamste onderdeel van het bedrijf (inclusief personeels- en directiezetel) aan de ene kant van de grens en een kleiner deel aan de andere kant te hebben en dan voor het hele bedrijf het belastingrecht van het land te mogen voeren waar zich de hoofdzetel van het bedrijf bevindt. Ook hier kan weer het belang van een flexibele handhaving van bestaande wetten voor onze grensregio’s worden benadrukt.

Eurode burgemeester spreekuur
Eurode burgemeester spreekuur

Naast de functie als grensoverschrijdend centrum voor dienstverlening, dient het EBC nog een ander, niet onbelangrijk doel. In de voorbije jaren heeft het zich namelijk ook ontwikkeld tot een officiële ontmoetingsplaats voor talrijke, grensoverschrijdende actieve instanties en instellingen. Voorbeelden hiervan zijn, het ambtelijk secretariaat en het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Eurode, de Stichting Eurode 2000+, de “Ronde Tafel” van de Euregio Maas-Rijn en nog vele anderen. Ook beide Eurode burgemeesters hebben in het EBC regelmatig gemeenschappelijk spreekuur voor burgers.

Daarnaast dient het EBC als steunpunt voor al die grenspendelaars, die, omdat zij in het ene land wonen en in het andere werken, vragen en/of problemen hebben. Maandelijks zijn er grenspendelaarsadviesdagen waarvan zeer vele grensgangers uit het hele gebied Euregio Maas-Rijn gebruik maken.

Het aanbod wordt compleet gemaakt door de aanwezigheid van een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse politiepost.